รีวิวไร่อธิศพัฒน์

DSC_0660-1024x576

    บริเวณไร่อธิศพัฒน์เป็นที่ลาดชันอยู่ในหุบเขา สภาพของพื้นที่มีการพัฒนาให้มีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อเป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดสรร ภายในฟาร์มมีห้องน้ำอย่างดี บริเวณทำอาหาร บริเวณกางเต้นท์สำหรับนอนพัก ศาลาเอนกประสงค์ ฯ แยกกันอย่างเป็นสัดส่วน การเพาะปลูกนั้นเป็นการปลูกในแนวดิ่งซึ่งมีทั้งไม้ผลและพืชผักตามฤดูกาล มีการจัดทำตารางการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอย่างละเอียดที่ลุ่มก็ทำเป็นนาขั้นบันไดโดยมีการต่อท่อลำเลียงปุ๋ยลงมาจากที่สูง ระบบน้ำที่นี่แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ น้ำบาดาลกับน้ำพักจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เป็นระบบแรงดันนี้ตามธรรมชาติของพื้นที่ ระบบแบบนี้จะใช้น้ำจากธรรมชาติหรือสูบน้ำบาดาลขึ้นไปพักไว้ในโอ่งที่อยู่บริเวณบนสุดของพื้นที่ จากนั้นก็นำปุ๋ยน้ำไปใส่ไว้แล้วปล่อยมาตามท่อลำเลียงเข้าสู่แปลงย่อยหลาย ๆ แปลง แต่ละแปลงก็จะมีวาล์วปิด-เปิดในแถวตัวเอง เป็นการเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรตอนหน้าแล้งได้อีกด้วย โดยจะพบว่ามีจุดพักน้ำแบบนี้ 4 จุด แต่ละจุดมีโอ่งใบใหญ่ประมาณ 5-10 ใบ เป็นวิธีที่เอาชนะข้อจำกัดของภูมิประเทศได้ฉลาดมาก สามารถลดค่าแรงงานในการให้ปุ่ยให้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ