รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

4

 หัวข้อหลักๆที่จัดอบรม

     การอบรมในฮาร์โมนีไลฟ์ ฟาร์มในช่วงเช้าเป็นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในไร่ของตนเอง การวางระบบท่อ ระบบสปริงเกอร์ การใช้น้ำในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์คือเรื่องน้ำ ที่ต้องทำให้จบก่อนจะเริ่มทำสิ่งอื่นใด
นอกเหนือจากน้ำแล้วยังมีเรื่องของการวางแผนผังภายในไร่ รวมไปถึงทิศทางของพระอาทิตย์ที่ขึ้นลง สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ การดูแลเรื่องโรคและแมลง การเก็บเมล็ดพันธุ์ ฯ

เข้าสู่ตอนบ่าย

     เป็นการเรียนรู้การปลูกพืชแต่ละประเภท การยกร่อง การให้ปุ๋ยกับพืชแต่ละประเภท แนะนำค่า PH ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด การปรับสภาพดินจากกรดเป็นด่างหรือจากด่างเป็นกรด  จากนั้นลงสู่แปลงจริง เรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบัติ อาทิการเพาะเมล็ด การใส่ปุ๋ยหมัก การพ่นปุ๋ยน้ำลงดินและการทดลองปลูกผักสลัด