มันเทศพันธุ์ใหม่...พิจิตร 2

Dtbezn3nNUxytg04Oal6oAlKfTDWkv8XC8qls3SVBbZZ2U

    กรมวิชาการเกษตรเปิดตัว “พิจิตร 2” มันเทศพันธุ์ใหม่ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแป้งให้ผลผลิตสูง แป้งสูงกว่าพันธุ์ทั่วไป 1.3 เท่า แถมขนาดหัวใหญ่ตรงความต้องการโรงงาน ทั้งที่มันเทศเป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของโลก ผลผลิตส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ซึ่งโรงงานผลิตแป้งมันเทศมีความต้องการเป็นมันเทศพันธุ์เนื้อสีขาว ให้ผลผลิตสูง และเปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่าร้อยละ 10 แต่ประเทศเรามีหลากหลายสายพันธุ์ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ได้ปรับปรุงพันธุ์และได้ออกมา